cechmal
Cech malířů a lakýrníků
České republiky


Cech Malířů a Lakýrníků ČR po mnohých snahách jednotlivců i skupin se znovu obnovil v r. 2003. Nedlouho po té vstoupila mezi řádné členy i naše firma.

Cech MaL ČR je profesním sdružením fyzických i právnických osob, které podnikají v oblasti malířských a natěračských prací, tedy obecně řečeno v oblasti povrchových úprav.

Malířství a natěračství bylo původně volnou řemeslnou živností, což na trhu nepřispívalo ke kvalitě prováděných prací. Je nespornou zásluhou Cechu MaL ČR, že se toto řemeslo dostalo mezi živnosti vázané, což znamená hlavně to, že pokud kdokoliv chce v této oblasti podnikat, musí doložit své odborné znalosti a odbornou způsobilost v této oblasti.


Členové Cechu MaL ČR jsou určitou zárukou toho, že práce jimi odvedené by měly splňovat kriteria a požadavky odborně provedených prací.


Cech MaL ČR je jak již bylo řečeno, profesní sdružení, které je otevřeno všem profesně zaměřeným fyzickým a právnickým osobám, které se zaváží ke kvalitně odváděným pracím, budou souhlasit se Stanovami a Provozním řádem sdružení.

Cech MaL ČR velmi úzce spolupracuje s výrobci a dovozci nátěrových a malířských hmot, testuje nový výrobky a zkušenosti z nových i stávajících technologií předává opět výrobcům jako podněty k případným změnám ve složení hmot.

Členové Cechu MaL ČR získávají od Cechu mnoho informací nejen v rámci různých školení, seminářů a předváděcích akcí, ale i v tiskových zprávách a na cechovních web stránkách. To vše přispívá k rozšiřování znalostí a dovedností členů Cechu a zákazníkům to přináší záruky kvalitně provedených prací.